Warunki korzystania ze strony internetowej Vinyllee

BA Gruppen Sp. z o. o., spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ("Vinyllee", "my" lub "nas") oferuje dostęp do witryny internetowej Vinyllee, znajdującej się obecnie pod adresem vinyllee.com. Nasze warunki i zasady ("Warunki") regulują możliwość dostępu i korzystania (jako gość lub w inny sposób) ze Strony i Usług. Uzyskanie dostępu lub korzystanie z naszej Strony i Usług w jakikolwiek sposób wymaga oświadczenia i zapewnienia, że użytkownik przeczytał, zrozumiał, zaakceptował i zgodził się przestrzegać Warunków i Postanowień. Korzystanie z Usług Dystrybucyjnych Vinyllee, jeżeli ma to zastosowanie, jest regulowane oddzielnie przez Umowę Dystrybucyjną Vinyllee oraz wszystkie załączniki i uzupełnienia do niej.

Warunki dostępu i użytkowania

Zgodnie z niniejszymi Warunkami udzielamy użytkownikowi ograniczonej, niezbywalnej i niewyłącznej osobistej licencji na korzystanie ze Strony i Usług oraz na dostęp do nich. Użytkownik oświadcza i potwierdza, że uzyskując dostęp do Strony i korzystając z Usług, ma ukończone co najmniej osiemnaście (18) lat lub jest pełnoletni w swojej jurysdykcji oraz że jest osobą fizyczną działającą pod własnym nazwiskiem lub upoważnionym przedstawicielem innej osoby fizycznej lub firmy. Korzystając ze Strony i Usług jako upoważniony przedstawiciel, użytkownik nie zrzeka się osobistej odpowiedzialności za korzystanie ze Strony i Usług. Upoważnienie udzielone Użytkownikowi na mocy niniejszych Warunków może zostać wypowiedziane przez Vinyllee w dowolnym czasie, zgodnie z decyzją Vinyllee podjętą według własnego uznania.

Rejestracja i odpowiedzialność

Aby korzystać z niektórych funkcji Strony lub Usług, użytkownik może być zobowiązany do zarejestrowania się na naszej stronie ("Konto") i przekazania pewnych informacji o sobie za pośrednictwem formularza rejestracji. Użytkownik oświadcza i zapewnia, że wszystkie wymagane informacje podane w formularzu rejestracyjnym są prawdziwe i poprawne oraz że zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby były one dokładne. Ponadto użytkownik jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy danych logowania do swojego Konta i ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie działania podejmowane w ramach Konta. Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie zgłaszać nam wszelkie przypadki nieuprawnionego użycia lub próby nieuprawnionego użycia Konta oraz wszelkie inne przypadki naruszenia bezpieczeństwa. W żadnym wypadku nie możemy i nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane nieuprawnionym dostępem do Konta Użytkownika lub nieprzestrzeganiem przez użytkownika wymogów.

Ochrona prywatności

Szczegółowe informacje na temat przechowywania i wykorzystywania przez nas informacji dostarczanych nam przez użytkowników można znaleźć w polityce prywatności Strony ("Polityka prywatności"), która stanowi uzupełnienie niniejszych Warunków i jest włączona do nich przez odniesienie. Akceptując niniejsze Warunki, użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie przez nas swoich danych osobowych w sposób opisany w naszej Polityce prywatności.

Treść i działania użytkowników

Cechy i funkcje Strony i/lub Usług mogą umożliwiać użytkownikom przesyłanie, umieszczanie, udostępnianie i zapisywanie materiałów dźwiękowych, prac graficznych, obrazów, fotografii, wiadomości, komentarzy, pytań i innych treści, materiałów lub informacji ("Treści Użytkownika") bezpośrednio za pośrednictwem Strony i/lub Usług, a użytkownicy będą mogli również udostępniać takie Treści Użytkownika za pomocą funkcji udostępnianych czasami przez Stronę i/lub Usługi. Funkcje Strony i/lub Usług mogą umożliwiać zarejestrowanym użytkownikom publiczne publikowanie pewnych Treści Użytkownika, tak aby inni użytkownicy mogli je przeglądać i udostępniać. Różne inne funkcje Strony i/lub Usług mogą pozwalać użytkownikom na prywatne wysyłanie i udostępnianie wiadomości między użytkownikami lub na przesyłanie plików, które mają być przechowywane i udostępniane do użytku osobistego. Działania opisane w niniejszym paragrafie są również w niektórych przypadkach określane zbiorczo w dokumencie "Działania użytkownika".
Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za Treści Użytkownika przesyłane za pośrednictwem Usług oraz za całą swoją Aktywność Użytkownika. Użytkownik zgadza się, że za pośrednictwem naszych Usług i w imieniu Użytkownika jesteśmy jedynie biernym pośrednikiem w dystrybucji, przechowywaniu, zamieszczaniu i/lub wykorzystywaniu w inny sposób Treści Użytkownika. Przesyłając, publikując, modyfikując, wyświetlając lub w inny sposób zamieszczając Treści Użytkownika w dowolnej części Strony i/lub Usług (z wyłączeniem Wiadomości Prywatnych), użytkownik automatycznie zaświadcza, że jest uprawniony do przyznania nam, oprócz innych użytkowników Usług, w pełni opłaconej, zbywalnej, niewyłącznej, obowiązującej na całym świecie licencji na używanie, udostępnianie, przesyłanie strumieniowe, publiczne odtwarzanie, przekształcanie, powielanie, odsłuchiwanie, tłumaczenie, rozpowszechnianie, wyodrębnianie i ponowne umieszczanie tych Treści Użytkownika do dowolnego użytku na Stronie lub w związku z Usługami. Użytkownik przyznaje nam ponadto w pełni niewyłączną, zbywalną, obowiązującą na całym świecie licencję na przechowywanie, wykorzystywanie, skanowanie, hostowanie, pobieranie i udostępnianie zgodnie z instrukcjami użytkownika takich Wiadomości Prywatnych i/lub Treści użytkownika, o ile nie zostaną one trwale usunięte.
W związku z tym użytkownik oświadcza, gwarantuje i wyraża zgodę na to, że: (a) Użytkownik jest uprawniony do wyrażenia zgody na niniejsze Warunki; (b) Treści Użytkownika w żaden sposób nie naruszają ani nie będą naruszać praw osób trzecich jakiegokolwiek rodzaju, w tym bez ograniczeń jakichkolwiek praw własności intelektualnej (zdefiniowanych poniżej) lub jakichkolwiek praw do wizerunku lub prywatności; (c) żadna z Treści Użytkownika ani Wiadomości Prywatnych nie zawiera materiałów niezgodnych z prawem, szkodliwych, obraźliwych, rasistowskich, zniesławiających, naruszających prywatność lub prawa do wizerunku, nękających, poniżających inne osoby (publicznie lub w inny sposób), oszczerczych, zawierających groźby, bluźnierczych, w inny sposób niestosownych lub treści, które można zakwalifikować jako "mowę nienawiści"; (d) wszystkie Treści Użytkownika są oryginalne, należą do użytkownika, są własnością publiczną na całym świecie lub zostały wykorzystane przez użytkownika za wyraźną zgodą, pozwoleniem lub licencją wymaganą od pierwotnego właściciela (pierwotnych właścicieli) danego materiału, aby mogły być wykorzystywane przez Użytkownika i przez nas zgodnie z niniejszymi Warunkami; (e) Vinyllee nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania finansowe lub jakiekolwiek inne zobowiązania wobec osób trzecich wynikające z wykorzystania Treści Użytkownika na Stronie lub w inny sposób na mocy niniejszych Warunków.
Vinyllee ma zastrzeżone prawo do nieakceptowania i/lub usuwania wszelkich Treści Użytkownika, Wiadomości Prywatnych lub innych treści, które Vinyllee uzna za naruszające te zasady. Vinyllee nie ponosi odpowiedzialności za Treści Użytkownika i/lub Wiadomości Prywatne, które są udostępniane, wykorzystywane, przechowywane lub zamieszczane przez Ciebie, innych użytkowników lub strony trzecie korzystające ze Strony. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie straty lub szkody wszelkiego rodzaju wynikające z korzystania z Treści użytkownika lub Wiadomości Prywatnych, które przesyła, publikuje, pobiera, przekazuje, wyświetla lub w jakikolwiek inny sposób udostępnia. Vinyllee nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie lub publiczne wyświetlanie jakichkolwiek Treści Użytkownika. Użytkownik rozumie i zgadza się, że istnieje możliwość, że zostanie narażony na kontakt z Treściami Użytkownika, które są obraźliwe, budzące sprzeciw, niedokładne lub nieprzyzwoite, a ponadto zgadza się, że Vinyllee nie ponosi odpowiedzialności i nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane w wyniku takich Treści Użytkownika.
Termin "Prawa własności intelektualnej" oznacza, dla celów niniejszych Warunków, wszelkie prawa do utworów masowych, prawa do wizerunku, prawa patentowe, prawa do znaków towarowych i usługowych, prawa do tajemnicy handlowej, prawa moralne, znaki towarowe, wartość firmy, prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej, które istnieją obecnie lub mogą istnieć w przyszłości, a także wszelkie wnioski i rejestracje, rozszerzenia i odnowienia tych praw, zgodnie z przepisami prawa dowolnego kraju, terytorium lub innej jurysdykcji.

Ograniczenia

Użytkownik nie może przesyłać Treści Użytkownika i/lub Wiadomości Prywatnych ani w inny sposób uczestniczyć w Aktywności Użytkownika, która:
- może stanowić lub przyczynić się do popełnienia przestępstwa lub czynu niedozwolonego;
- może stwarzać ryzyko spowodowania strat lub szkód dla osób lub mienia;
- zapewnia dostęp do jakichkolwiek informacji lub treści, które nie są dozwolone na mocy prawa, umowy lub stosunku powierniczego;
- zawiera informacje lub treści, o których wiadomo, że są nieprawidłowe i nieaktualne
- mogą potencjalnie stwarzać ryzyko emocjonalnego niepokoju, straty, krzywdy, obrażeń fizycznych lub psychicznych, kalectwa, oszpecenia, choroby fizycznej lub psychicznej albo śmierci dla użytkownika, innej osoby lub strony trzeciej;
- zawiera jakiekolwiek informacje lub treści, które uważamy za naruszające prawo do prywatności lub wizerunku, szkodliwe, obraźliwe ze względów rasowych, zagrażające, poniżające dla innych, niezgodne z prawem, oszczercze, zniesławiające, bluźniercze, napastliwe, w inny sposób nieodpowiednie lub treści, które można uznać za "mowę nienawiści" lub;
- ma na celu wyrządzenie krzywdy dzieciom lub ich wykorzystanie poprzez kontakt z nieodpowiednimi treściami, wymagającymi podania danych osobowych.

Oprócz wspomnianych wcześniej ograniczeń, użytkownik nie może:
- uzyskiwać dostępu do Strony i/lub Usług w celu: (a) zakłócania lub ingerowania w działanie Strony, Usług lub serwerów albo sieci połączonych ze Stroną i/lub Usługami, lub nieprzestrzegania jakichkolwiek wymagań, procedur, zasad lub regulaminów sieci połączonych ze Stroną i/lub Usługami; (b) prześladowania, nękania lub wyrządzania krzywdy jakiejkolwiek innej osobie; (c) naruszania jakichkolwiek przepisów prawa lokalnego, stanowego, krajowego lub międzynarodowego; (d) podszywania się pod jakąkolwiek osobę lub podmiot lub angażowania się w jakiekolwiek inne fałszywe przedstawianie swojego powiązania z osobą lub podmiotem; lub (e) gromadzenia lub zapisywania jakichkolwiek danych osobowych dotyczących innych użytkowników;
- demontować, rozkładać, odtwarzać lub w jakikolwiek inny sposób próbować zdobyć lub zobaczyć kod źródłowy, z którego została utworzona lub wykonana jakakolwiek część Strony i/lub Usług, a nic, co jest zawarte w niniejszych Warunkach, nie powinno być rozumiane jako dające Użytkownikowi lub jakiejkolwiek innej stronie jakiekolwiek prawa do uzyskania lub wykorzystania kodu źródłowego;
- wynajmować, przypisywać, przenosić, odsprzedawać ani udzielać sublicencji na dostęp do Strony i/lub Usług jakimkolwiek osobom trzecim;
- używać jakichkolwiek zautomatyzowanych, wysokonakładowych lub elektronicznych środków w celu uzyskania dostępu do Witryny i/lub Usług;
- zmieniać ani opracowywać żadnych produktów powstałych w oparciu o Witrynę i/lub Usługi;
- łączyć lub włączać Strony i/lub Usług ze sprzętem, oprogramowaniem lub inną technologią lub materiałami, które nie zostały wcześniej dostarczone użytkownikowi; lub
- umieszczać ramek lub wyskakujących okienek na Stronie a także wpływać na jej przeglądanie, chyba że Użytkownik uzyska naszą uprzednią pisemną zgodę.

Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszym dokumencie, żadna część Strony nie może być kopiowana, powielana, rozpowszechniana, ponownie publikowana, pobierana, wyświetlana, zamieszczana ani przekazywana w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie. Wszelkie dalsze aktualizacje, ulepszenia i inne rozszerzenia funkcji Strony lub Usług będą podlegać niniejszym Warunkom.

Prawo własności

Zachowujemy, w relacjach między użytkownikiem a nami, wszelkie prawa, tytuły i udziały w odniesieniu do Strony i Usług oraz wszelkie prawa własności intelektualnej z nimi związane. Wszelkie prawa do Strony i Usług, które nie zostały wyraźnie określone w niniejszym dokumencie, są zastrzeżone. Użytkownikowi nie wolno publicznie prezentować, publicznie wykonywać, rozpowszechniać, kopiować ani tworzyć dzieł pochodnych opartych na jakimkolwiek dziele chronionym prawem autorskim dostarczonym lub dostępnym za pośrednictwem Strony lub Usług. Wszelkie znaki usługowe, znaki towarowe i logo, które pojawiają się na Stronie lub w Usługach, są własnością naszą lub osób trzecich. W związku z tym nie wolno w żaden sposób wykorzystywać tych znaków bez naszej uprzedniej pisemnej zgody lub zgody właściciela znaku (znaków), jeśli znak (znaki) nie należy do Vinyllee.

Roszczenia z tytułu praw autorskich

Ważne jest dla nas przestrzeganie praw własności intelektualnej innych osób. Jeśli użytkownik uważa lub podejrzewa, że pewne treści na naszej Stronie i/lub w Usługach naruszają prawa autorskie użytkownika lub kogoś, kogo reprezentuje, powinien powiadomić o tym naszego wyznaczonego przedstawiciela ds. praw autorskich za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w inny sposób pisemnie, korzystając z informacji kontaktowych podanych poniżej. Każde zawiadomienie musi spełniać wymagania i zawierać następujące informacje:
- oświadczenie użytkownika, złożone pod groźbą kary za krzywoprzysięstwo, że wszystkie informacje podane w zawiadomieniu są dokładne i że jest on właścicielem praw autorskich lub jest upoważniony do działania w imieniu właściciela praw autorskich;
- oświadczenie użytkownika, że w dobrej wierze uważa, iż zakwestionowane wykorzystanie nie jest dozwolone przez właściciela praw autorskich, jego przedstawiciela lub przepisy prawa;
- identyfikację utworu chronionego prawem autorskim, co do którego istnieje domniemanie, że został naruszony;
- wskazanie miejsca na Stronie i/lub w Usługach, które zawierają treści, co do których istnieje domniemanie naruszenia, oraz informacje wystarczające do zlokalizowania tych treści;
- numer telefonu, adres e-mail i adres pocztowy użytkownika;
- fizyczny lub elektroniczny podpis osoby uprawnionej do działania w imieniu osoby, której prawo zostało rzekomo naruszone.

Informacje dotyczące wyznaczonego przez nas agenta ds. praw autorskich, do zgłaszania roszczeń o naruszenie praw autorskich:
contact@vinyllee.com

Vinyllee ustanowiło politykę, zgodną z obowiązującym prawem, polegającą na rozwiązywaniu, w odpowiednich okolicznościach i według wyłącznego uznania Vinyllee, umów użytkowników, którzy są uznawani za osoby wielokrotnie naruszające prawo. Powyższe zdanie w żaden sposób nie ogranicza prawa Vinyllee do ograniczenia dostępu do Witryny i Usług i/lub usunięcia Konta dowolnego użytkownika z dowolnego powodu według własnego uznania Vinyllee, w tym użytkowników, którzy naruszają lub rzekomo naruszają prawa własności intelektualnej dowolnej innej strony, bez względu na to, czy naruszenie jest powtarzalne, czy nie.

Należy pamiętać, że w przypadku podania w zawiadomieniu nieprawdziwych informacji można zostać pociągniętym do odpowiedzialności za szkody. Dlatego też, o ile użytkownik nie ma całkowitej pewności, że materiał znajdujący się na Stronie i/lub Usługach lub z nią powiązany narusza prawa autorskie, powinien najpierw skonsultować się z prawnikiem.

Linki stron trzecich do witryn internetowych i usług

Użytkownik może mieć dostęp do stron internetowych, produktów, usług lub treści dostarczanych przez osoby trzecie za pośrednictwem linków umieszczonych na Stronie. Na przykład, możemy zamieszczać odnośniki do dostawców usług strumieniowego przesyłania muzyki cyfrowej. Jeśli użytkownik zdecyduje się skorzystać z Usług stron trzecich, przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z Usług stron trzecich będzie podlegało wszelkim zasadom i warunkom wymaganym przez daną stronę trzecią. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Vinyllee nie jest w żaden sposób dostawcą Usług stron trzecich ani nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek transakcje lub korzystanie z nich. Umieszczając linki do stron osób trzecich, nie oznacza to, że aprobujemy usługi, towary lub materiały dostępne na tych stronach.

Zwolnienie z odpowiedzialności

Korzystając ze Strony i/lub Usług, wyrażasz zgodę na czynienie tego na własne ryzyko i zgadzasz się zwolnić Vinyllee i jego licencjodawców i/lub naszych lub ich następców prawnych i cesjonariuszy z wszelkiej odpowiedzialności, szkód, odszkodowań, kosztów (w tym honorariów adwokackich i kosztów sądowych), wydatków, zarzutów, roszczeń i działań prawnych wszelkiego rodzaju w dowolnym czasie i jakiegokolwiek rodzaju, które mogą wynikać z korzystania przez użytkownika ze Strony lub Usług, naruszenia przez niego niniejszych Warunków lub obowiązującego prawa, lub jakichkolwiek roszczeń osób trzecich dotyczących naruszenia praw własności intelektualnej lub innych praw wynikających z hostingu, udostępniania lub jakiegokolwiek innego wykorzystania Treści Użytkownika na Stronie i/lub w Usługach. Wyrażając zgodę na niniejsze Warunki i Postanowienia, użytkownik zostaje trwale i całkowicie pozbawiony możliwości podejmowania jakichkolwiek działań prawnych przeciwko Vinyllee w związku z korzystaniem ze Strony i/lub Usług lub ich konsekwencjami jakiegokolwiek rodzaju, kształtu, typu lub gatunku, w tym wszelkich działań prawnych i/lub deliktowych, a w szczególności wszelkich działań prawnych jakiegokolwiek rodzaju, kształtu, typu lub gatunku.

WSZELKIE INFORMACJE, TREŚCI I MATERIAŁY UDOSTĘPNIANE ZA POŚREDNICTWEM STRONY I/LUB USŁUG SĄ UDOSTĘPNIANE WEDŁUG STANU RZECZYWISTEGO. NIE MA ŻADNYCH GWARANCJI, WYRAŹNYCH ANI DOMNIEMANYCH, DOTYCZĄCYCH JAKIEGOKOLWIEK CELU LUB ZASTOSOWANIA, ANI ŻADNYCH INNYCH GWARANCJI, WARUNKÓW LUB OŚWIADCZEŃ, W TYM MIĘDZY INNYMI DOTYCZĄCYCH DOKŁADNOŚCI, AKTUALNOŚCI LUB PRZYDATNOŚCI JAKICHKOLWIEK INFORMACJI LUB MATERIAŁÓW UDOSTĘPNIANYCH ZA POŚREDNICTWEM STRONY LUB SERWISU. NIE MOŻNA ZAGWARANTOWAĆ, ŻE DOSTĘP DO STRONY LUB USŁUG BĄDŹ KORZYSTANIE Z NICH BĘDĄ NIEPRZERWANE, NIEZAWODNE, WOLNE OD BŁĘDÓW LUB BEZPIECZNE. WYRAŹNIE ZRZEKAMY SIĘ WSZELKICH TAKICH ZAPEWNIEŃ W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO. ŻADEN Z NASZYCH UDZIAŁOWCÓW, ANI ŻADEN Z NASZYCH AKCJONARIUSZY, DYREKTORÓW, PRACOWNIKÓW, WSPÓŁPRACOWNIKÓW, PRZEDSTAWICIELI, AGENTÓW, POTENCJALNYCH, NASTĘPCÓW, LICENCJODAWCÓW LUB CEDENTÓW NIE BĘDZIE PONOSIŁ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK POŚREDNIE, WTÓRNE, SPECJALNE, KARNE LUB PRZYKŁADOWE SZKODY LUB STRATY SPOWODOWANE KORZYSTANIEM LUB NIEMOŻNOŚCIĄ KORZYSTANIA ZE STRONY LUB USŁUG ALBO JAKICHKOLWIEK INFORMACJI LUB MATERIAŁÓW UDOSTĘPNIONYCH NA STRONIE LUB W USŁUGACH, NIEZALEŻNIE OD ROSZCZEŃ DOTYCZĄCYCH CHARAKTERU PRZYCZYNY DZIAŁANIA, LUB NIEMOŻNOŚCI KORZYSTANIA ZE STRONY LUB USŁUG, LUB JAKICHKOLWIEK INFORMACJI LUB MATERIAŁÓW UDOSTĘPNIONYCH NA STRONIE LUB W USŁUGACH, LUB ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY LUB STRATY, PRZERWY, BŁĘDY, WADY LUB OPÓŹNIENIA W DZIAŁANIU, NIEZALEŻNIE OD ROSZCZEŃ DOTYCZĄCYCH CHARAKTERU PRZYCZYNY DZIAŁANIA, NAWET W PRZYPADKU, GDY UŻYTKOWNIK ZOSTAŁ POINFORMOWANY O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD LUB STRAT. MA TO ZASTOSOWANIE W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO.

Zmiany

Warunki mogą być z czasem przez nas zmieniane i zamierzamy to robić w miarę rozwoju i poszerzania zakresu Usług. Jeśli tak się stanie, wszelkie takie zmiany wejdą w życie natychmiast po wyrażeniu na nie zgody przez użytkownika. Dalsze korzystanie ze Strony i Usług przez użytkownika po opublikowaniu zmian w Warunkach jest równoznaczne z akceptacją tych zmian. Jeśli użytkownik nie zgadza się z takimi modyfikacjami, może zaprzestać korzystania ze Strony i Usług. Dalsze korzystanie ze Strony lub Usług po wprowadzeniu tych zmian będzie równoznaczne z przyjęciem do wiadomości tych zmian i wyrażeniem zgody na przestrzeganie zmienionych Warunków w wersji uwzględniającej te zmiany.

Inne ustalenia

Niniejsze Warunki oraz Polityka prywatności stanowią całość porozumienia między użytkownikiem a nami w sprawie dostępu do Witryny i Usług oraz korzystania z nich. Mamy prawo do wypowiedzenia niniejszych Warunków, Konta Użytkownika oraz jego dostępu do Strony i Usług z dowolnej przyczyny w dowolnym czasie i bez uprzedzenia. Użytkownik może dezaktywować swoje Konto, jeśli chce, w dowolnym czasie i z dowolnego powodu, postępując zgodnie z instrukcjami podanymi na Stronie. Prawa użytkownika wynikające z niniejszych Warunków wygasną automatycznie i natychmiast, jeśli użytkownik nie spełni obietnic i zobowiązań określonych w niniejszych Warunkach. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienia niniejszego dokumentu zostaną uznane za nieważne lub niewykonalne, zostaną one wyłączone lub będą interpretowane w taki sposób, aby jak najwierniej odzwierciedlały pierwotne intencje stron, a wszystkie pozostałe postanowienia pozostaną w pełnej mocy. Niepowołanie się przez nas na jakiekolwiek postanowienie nie będzie uznawane za dalsze lub ciągłe zrzeczenie się tego postanowienia lub jakiegokolwiek innego postanowienia, a nie powołanie się przez nas na jakiekolwiek prawo lub postanowienie wynikające z niniejszych Warunków nie będzie uznawane za zrzeczenie się takiego prawa lub postanowienia. Wszelkie tytuły sekcji w niniejszych Warunkach podano wyłącznie dla wygody i nie mają one żadnych implikacji prawnych ani umownych.